DLA AKCJONARIUSZY

OBLIGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Targowa 35, 90-043 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398104, NIP 7272565205, kapitał zakładowy w wysokości 1 200 800,00 zł opłacony w całości, („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 7:00 do 15:00 w celu ich dematerializacji w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.